תקנון

כללי

1 בטרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שימוש בשירותים ו/או במידע כלשהו הקיים באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש על פי תקנון זה (להלן: “תנאי השימוש”), וכן כל הסבר ו/או פירוט שבאתר לגבי המוצרים והשירותים.

1.1 כניסתך לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הינך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש והינך מודע ומסכים להם ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ליבי לוי ו/או מי מטעמם.

1.2. אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י ליבי לוי  או מי מטעמה, נועד להנגיש מידע בנושא הבריאות ולאפשר רכישת מוצרים דיגיטליים בתחום הבריאות באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור גולשי האינטרנט.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג.

1.5. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מסיבות נוחות בלבד והוא מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד.

1.6 המידע באתר והשתתפות בסדנאות ושימוש במוצרים הדיגיטליים נועדו למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמשים בלבד ואין בו בכדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה ומקרה לגופו.

1.7. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

2 בעלות על תכנים
2.1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים והנם קניינה של ליבי לוי כל הזכויות בתוכן שמורות,. יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מליבי לוי אסורה.

2.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ליבי לוי נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.    

                         
2.3.ליבי לוי מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות

2.4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של ליבי לוי.

2.5. אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר.

3 רכישת המוצרים
3.1. ליבי לוי מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושרותים אונליין באמצעות האתר. בעת ביצוע הזמנה יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ”ב. ליבי לוי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה, ככל שתעשה, בעת הקלדת הפרטים על ידי הלקוח, ו/או באם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או באם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או תבוצע הפעולה באתר. אבטחת המידע המוזן לאתר תעשה באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.

3.3. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים

3.4 האתר מציע ביצוע תשלום  באמצעות דפים מאובטחים לרכישה באמצעות כרטיס אשראי; ליבי לוי  איננה צד להתקשרות בין משתמש הקצה לבין חברת הסליקה ואיננה נושאת באחריות כלשהי על השימוש באמצעי תשלום זה.

3.5 מחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

3.6 המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין ספקים אחרים המופעלים על ידי צדדיים שלישיים המפנים אל האתר או מוכרים מוצרים דומים.

3.7. אבטחת פרטי החשבון היא באחריות משתמש הקצה ובאחריותו בלבד. כל פעולה שתבוצע על ידי חשבון המשתמש תהא מחייבת וליבי לוי איננה אחראית לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מגניבת פרטי החשבון (פריצה לחשבון) שנגרמה בעקבות רשלנות בשמירה על פרטי החשבון מצד משתמש הקצה

4 תנאים לביצוע עסקה
4.1. רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
4.2. הינך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

4.3 אינך סובל ממגבלה רפואית המצוינת בהגבלות כל תכנית המונעת ממך לקחת חלק בתכנית או לרכוש ולהשתמש במוצר.

5 ביטול עסקה
5.1. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של ליבי לוי כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו בוצעה ההזמנה וזאת בתנאי שטרם התחילה הפעילות/ הסדנה/ פתיחת הקבוצה אליה נרשמתם, לאחר מועד תחילת הפעילות לא ניתן לבטל את העסקה, בסדנאות הניקוי שבוע ההכנה או צירופכם לקבוצה ייחשב כתחילת הפעילות גם אם טרם עברו 14 יום מיום הרכישה.

במדריכים או מוצרים בהם התוכן נשלח למייל בסיום הרישום- כל המידע נשלח מיד בסיום הרישום ולכן- לא ניתן לבצע ביטול עסקה או כל שינוי מרגע ביצוע התשלום.

5.2 ליבי לוי תהא רשאית למנוע רכישה או לבטל עסקה על פי שיקוליה המקצועיים.

5.3במקרה והודעת אימות לא נמסרה ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את ליבי לוי על כך שלא קיבל את הודעת האימות כאמור בסעיף זה.

6 אחריות שימוש ושרות

6.1 המידע באתר, הורדת חוברות, השתתפות בסדנאות ושימוש במוצרים הדיגיטליים נועדו למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמשים בלבד ואין בו בכדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה ומקרה לגופו.

6.2 ליבי לוי לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש באתר, בטיפולים, בסדנאות ובמוצרים ו/ לצד שלישי.

6.3 ליבי לוי אינה מצהירה ו/או מציגה מצגים ו/או מתחייבת, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או השפעות ו/או הצלחות עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים, ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ליבי לוי ו/או מי מטעמה בגין תכונות המוצרים ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו של הלקוח.

6.4 המוצרים, השירותים וכל מידע אחר שבאתר ניתנים ומוצגים כפי שהם ,ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת.

6.5  הלקוח מצהיר כי אין בכל מידע שבאתר, הן לגבי המוצרים והן לגבי השירותים, כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של הלקוח וקבלת אישורים מתאימים לפני השימוש במוצרים ו/או בשירותים, לרבות מרופא ו/או תזונאי ו/או כל מטפל מתאים אחר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

6.6  הלקוח מצהיר ומאשר בזה, כי הוא מודע לכך שהשימוש במוצרים ובשירותים אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תרופתי.

6.7 הלקוח מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו כי אין לעשות שימוש במוצרים ו/או בשירותים על ידי נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הסובלים מלחץ דם גבוה ו/או מתת משקל, ואנשים הנמצאים תחת טיפול תרופתי או הסובלים מרגישות ו/או אלרגיות ו/או מחלה ו/או בעיה רפואית אחרת כלשהי. כמו כן, אין לעשות שימוש במוצרים לעיתים קרובות או במשך תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא ו/או באיש מקצוע מתאים.

6.8 הלקוח מצהיר עוד, כי לא ידוע לו על כל בעיה רפואית וכי הינו בריא וכשיר לעשות שימוש במוצרים ובשירותים.

6.9  כל שימוש שיעשה במוצרים ו/או בשירותים ו/או בכל מידע המצוי באתר, אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או רפואי ו/או לחוות דעת רפואית ו/או לייעוץ עם איש מקצוע אחר בתחום הרפואה ו/או התזונה ו/או בכל תחום מתאים אחר.

7  בכפוף להוראות כל דין, ליבי לוי לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין אובדן רווחים, הפסדים, נזקי גוף ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהלקוח עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות הלקוח על המידע המסופק דרך האתר, בין אם ליבי לוי הודיעה על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

7.1 ליבי לוי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

7.2 אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על ידי ליבי לוי, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר, כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את ליבי לוי.

7.3    לבירורים ו/או מידע בנוגע לתנאי השימוש, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected] ו/או בטלפון : 050-3053030 

7.4 בהורדת תכנים מהאתר/ חוברות/מדריכים/מתכונים הינך מאשר קבל דיוור אלקטרוני/ניוזלטר מעת לעת בדואר אלקטרוני שיכלול מידע בדבר הסדנאות ושירותים נוספים וכן מידע שיווקי ופרסומי. כל זה בכפוף לאישור של התקנון הזה בעת ביצוע הזמנה ,הכל בהתאם לדרישות החוק, ובכל עת יהיה ניתן לבטל את ההסכמה ו/או ההרשמה ולחדול מקבלת המידע, באמצעות מתן הודעה בכתב למייל : [email protected]

8 אודות המכירות
8.1 האתר מאפשר לך לרכוש את מוצרי ליבי לוי  בדרך נוחה, מהירה וקלה.
8.2 כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.
8.3 לצורך ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יש למסור פרטים כגון : שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו . כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
8.4 מיד לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. בנוסף, יישלח אישור עסקה באמצעות דואר אלקטרוני. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה.

9 אספקת/הובלת המוצרים
9.1 החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הזמנתך את המוצר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
9.2 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל .
9.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאי ת להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד כ14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר .
9.4 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
9.5 זמן האספקה המוצג בעת הרכישה הנו זמן האספקה הצפוי עבור רוב ההזמנות. זמן האספקה המרבי הנו 14 ימי עסקים (בהגדרתם כמפורט בהמשך).
9.6 בישובים וקיבוצים, הערכה תגיע לסניף הדואר.

10. שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה, אשר ישמחו לעזור . לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני [email protected] ,בשירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

11 מדיניות פרטיות 
11.1 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור.
11.2 החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
11.3 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה .
11.4 לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) לנוחיותך בגין עדכונים, מבצעים והנחות באתר.
החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר ע”י הודעה לחברה או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות SMS) שתקבל מהחברה.
דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר.
11.5 החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, ביצוע פעולות קידום ממוקדות וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
11.6 החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (cookies – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

12. אחריות 
12.1 האחריות של החברה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר תהא על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית כלשהי ומומלץ למשתמשים בעלי רגישויות כלשהם להיוועץ ברופא לפני שימוש כלשהו במוצרים. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על- ידו.
12.2 תפריטי ליבי לוי  מכילים את כל אבות המזון להם הגוף זקוק בחיי היום יום, אך למרות זאת, המשתמש מאשר ומבין כי עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: עייפות, חולשה, כאבי ראש ועצבנות. תופעות אלה מתרחשות בזמן דיאטה עקב הגמילה ממזונות אלרגניים וסוכר מעובד וכחלק מהניקוי . לעיתים קרובות, זה קורה כשמטופל לא מדייק בתפריט, לרבות אכילה של פחות ממה שמצוין בחוברת התפריטים.
12.3 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
12.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ל 7.1 לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה, החברה תהא אחראית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש על ידי הלקוח.
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
12.5 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is), לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכנה..
12.6 החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

13 מדניות ביטול והחזרה

ניתן לבטל עסקה ואף לשנותה עד למועד ליקוט ההזמנה מבלי שזה יגרור חיוב נוסף.מרגע שההזמנה עוברת לחברת השליחויות ביטול עסקה יהיה כרוך ב5% ממחיר העסקה ובתוספת של עלות הובלת המוצר חזרה למחסני החברה. החזרת המוצר/ים מתאפשרת במידה ואריזתם המקורית לא נפתחה וזאת בטווח של 14 יום מיום קבלת המוצר.לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה אלא רק את הערכה כולה באריזתה המקורית כאשר היא לא נפתחה.הזיכוי יתבצע לאחר החזרת המוצר/ים בטווח שלא יעלה על 7 ימי עסקים מיום החזרתו אלינו, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד הנ”ל ובלבד שההתקשרות כללה הודעה בכתב במייל/ באינסטגרם/ ווטסאפ.לא ניתן להחזיר/ להחליף פריטים מקטגוריית הטיפוח כמו: שמפו, מרכך, מסכה, סרום. אלא אם המוצרים חוזרים חזרה למחסני החברה כשהם סגורים באריזתם המקורית בלבד, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש.ביטול עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של ליבי לוי ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (“החוק”). בהתאם לסעיף (הגבלות זכות הביטול) בתקנות הגנת הצרכן – ביטול עסקה: לא ניתן להחזיר תוספי מזון ומוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. כפי שמפורט בלשון החוק: https://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

דרכי התקשרות עם החברה והודעת הביטול על ידי הלקוח:

ניתן לפנות אלינו:

  • במייל בכתובת: [email protected]
  • בהודעת ווטסאפ למספר 0503050330

נוסח הודעת ביטול העסקה:בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר הזמנה. החזרת מוצר/ים תתאפשר באופן הבא:באמצעות שליחות שתואמה על ידינו: ניתן לתאם מולנו איסוף של המוצר/ים מכתובת לבחירתכם. השליח יאסוף את המוצרים ויחזיר אותם אלינו עד 7 ימי עסקים מרגע האיסוף. עלות השילוח היא 50 ש”ח, ללא קשר לדמי ביטול.
14.
שונות 
14.1 מובהר ומותנה כי הדין החל על כל התקשרות ו/או על כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או נוגע אליו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
14.2 נוסח התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
14.3 במהלך חגים מועד אספקת הסחורה יהא כ 14 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וחול המועד).

14.4 במהלך אירועים חריגים שאינם בשליטת החברה, יהא זמן האספקה כ 14 ימי עסקים לאחר סיום האירוע החריג.

14.5.ברכישת מוצר באתר אני מצהיר/ה שאני בריא/ה, אין לי מחלות רקע, התייעצתי עם רופא והתוכנית או המוצרים נמצאו מתאימים לי.

ליבי לוי  עושה כל מאמץ להביא בפני הקורא והמשתמש באתר מידע עדכני ומדויק. מב לגרוע באמור לעיל, המידע הנכלל באתר ו/או בכל עלון ו/או אמצעי פרסומי אחר של החברה ו/או מידע שנמסר ע”י נציגינו הינו מידע לידיעה בלבד ואינו מחליף בשום אופן ייעוץ רפואי ו/או יעוץ ע”י מטפל מוסמך. יובהר כי המוצרים הנזכרים באתר אינם תרופות ואולם על המשתמש להיוועץ בגורמים מוסמכים כאמור. חב’ ליבי לוי  בע”מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל מקרה של שימוש בלתי מבוקר, או בלתי מקצועי, או בלתי חוקי במידע או במוצרים הנזכרים. אנו ממליצים להיוועץ ברופא / מטפל מוסמך לפני השימוש בתוספי תזונה בכלל ואנשים הנוטלים תרופות מרשם, נשים בהיריון, נשים מניקות וילדים בפרט יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

יועצות הצוות אינן תזונאיות והייעוץ כולל מענה לשאלות, ומתן מוטיבציה לתהליך.
והערכה באה לתמוך בלסגל אורח חיים בריא.
ומומלץ לפני כל שינוי תזונתי להיוועץ עם רופא לוודא שהערכה מתאימה לרבות התזונה ותוספי התזונה.