תקנון

כללי

1 בטרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שימוש בשירותים ו/או במידע כלשהו הקיים באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש על פי תקנון זה (להלן: “תנאי השימוש”), וכן כל הסבר ו/או פירוט שבאתר לגבי המוצרים והשירותים.

1.1 כניסתך לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הינך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש והינך מודע ומסכים להם ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ליבי לוי ו/או מי מטעמם.

1.2. אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י ליבי לוי  או מי מטעמה, נועד להנגיש מידע בנושא הבריאות ולאפשר רכישת מוצרים דיגיטליים בתחום הבריאות באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור גולשי האינטרנט.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג.

1.5. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מסיבות נוחות בלבד והוא מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד.

1.6 המידע באתר והשתתפות בסדנאות ושימוש במוצרים הדיגיטליים נועדו למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמשים בלבד ואין בו בכדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה ומקרה לגופו.

1.7. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

2 בעלות על תכנים
2.1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים והנם קניינה של ליבי לוי כל הזכויות בתוכן שמורות,. יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מליבי לוי אסורה.

2.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ליבי לוי נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.    

                         
2.3.ליבי לוי מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות

2.4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של ליבי לוי.

2.5. אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר.

3 רכישת המוצרים
3.1. ליבי לוי מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושרותים אונליין באמצעות האתר. בעת ביצוע הזמנה יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ”ב. ליבי לוי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה, ככל שתעשה, בעת הקלדת הפרטים על ידי הלקוח, ו/או באם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או באם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או תבוצע הפעולה באתר. אבטחת המידע המוזן לאתר תעשה באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.

3.3. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים

3.4 האתר מציע ביצוע תשלום  באמצעות דפים מאובטחים לרכישה באמצעות כרטיס אשראי; ליבי לוי  איננה צד להתקשרות בין משתמש הקצה לבין חברת הסליקה ואיננה נושאת באחריות כלשהי על השימוש באמצעי תשלום זה.

3.5 מחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

3.6 המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין ספקים אחרים המופעלים על ידי צדדיים שלישיים המפנים אל האתר או מוכרים מוצרים דומים.

3.7. אבטחת פרטי החשבון היא באחריות משתמש הקצה ובאחריותו בלבד. כל פעולה שתבוצע על ידי חשבון המשתמש תהא מחייבת וליבי לוי איננה אחראית לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מגניבת פרטי החשבון (פריצה לחשבון) שנגרמה בעקבות רשלנות בשמירה על פרטי החשבון מצד משתמש הקצה

4 תנאים לביצוע עסקה
4.1. רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
4.2. הינך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

4.3 אינך סובל ממגבלה רפואית המצוינת בהגבלות כל תכנית המונעת ממך לקחת חלק בתכנית או לרכוש ולהשתמש במוצר.

5 ביטול עסקה
5.1. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של ליבי לוי כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו בוצעה ההזמנה וזאת בתנאי שטרם התחילה הפעילות/ הסדנה/ פתיחת הקבוצה אליה נרשמתם, לאחר מועד תחילת הפעילות לא ניתן לבטל את העסקה, בסדנאות הניקוי שבוע ההכנה או צירופכם לקבוצה ייחשב כתחילת הפעילות גם אם טרם עברו 14 יום מיום הרכישה.

במדריכים או מוצרים בהם התוכן נשלח למייל בסיום הרישום- כל המידע נשלח מיד בסיום הרישום ולכן- לא ניתן לבצע ביטול עסקה או כל שינוי מרגע ביצוע התשלום.

5.2 ליבי לוי תהא רשאית למנוע רכישה או לבטל עסקה על פי שיקוליה המקצועיים.

5.3במקרה והודעת אימות לא נמסרה ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את ליבי לוי על כך שלא קיבל את הודעת האימות כאמור בסעיף זה.

6 אחריות שימוש ושרות

6.1 המידע באתר, הורדת חוברות, השתתפות בסדנאות ושימוש במוצרים הדיגיטליים נועדו למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמשים בלבד ואין בו בכדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה ומקרה לגופו.

6.2 ליבי לוי לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש באתר, בטיפולים, בסדנאות ובמוצרים ו/ לצד שלישי.

6.3 ליבי לוי אינה מצהירה ו/או מציגה מצגים ו/או מתחייבת, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או השפעות ו/או הצלחות עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים, ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ליבי לוי ו/או מי מטעמה בגין תכונות המוצרים ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו של הלקוח.

6.4 המוצרים, השירותים וכל מידע אחר שבאתר ניתנים ומוצגים כפי שהם ,ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת.

6.5  הלקוח מצהיר כי אין בכל מידע שבאתר, הן לגבי המוצרים והן לגבי השירותים, כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של הלקוח וקבלת אישורים מתאימים לפני השימוש במוצרים ו/או בשירותים, לרבות מרופא ו/או תזונאי ו/או כל מטפל מתאים אחר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

6.6  הלקוח מצהיר ומאשר בזה, כי הוא מודע לכך שהשימוש במוצרים ובשירותים אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תרופתי.

6.7 הלקוח מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו כי אין לעשות שימוש במוצרים ו/או בשירותים על ידי נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הסובלים מלחץ דם גבוה ו/או מתת משקל, ואנשים הנמצאים תחת טיפול תרופתי או הסובלים מרגישות ו/או אלרגיות ו/או מחלה ו/או בעיה רפואית אחרת כלשהי. כמו כן, אין לעשות שימוש במוצרים לעיתים קרובות או במשך תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא ו/או באיש מקצוע מתאים.

6.8 הלקוח מצהיר עוד, כי לא ידוע לו על כל בעיה רפואית וכי הינו בריא וכשיר לעשות שימוש במוצרים ובשירותים.

6.9  כל שימוש שיעשה במוצרים ו/או בשירותים ו/או בכל מידע המצוי באתר, אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או רפואי ו/או לחוות דעת רפואית ו/או לייעוץ עם איש מקצוע אחר בתחום הרפואה ו/או התזונה ו/או בכל תחום מתאים אחר.

7  בכפוף להוראות כל דין, ליבי לוי לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין אובדן רווחים, הפסדים, נזקי גוף ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהלקוח עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות הלקוח על המידע המסופק דרך האתר, בין אם ליבי לוי הודיעה על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

7.1 ליבי לוי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

7.2 אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על ידי ליבי לוי, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר, כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את ליבי לוי.

7.3    לבירורים ו/או מידע בנוגע לתנאי השימוש, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני libbyle@gmail.com ו/או בטלפון : 050-3053030 

7.4 בהורדת תכנים מהאתר/ חוברות/מדריכים/מתכונים הינך מאשר קבל דיוור אלקטרוני/ניוזלטר מעת לעת בדואר אלקטרוני שיכלול מידע בדבר הסדנאות ושירותים נוספים וכן מידע שיווקי ופרסומי. כל זה בכפוף לאישור של התקנון הזה בעת ביצוע הזמנה ,הכל בהתאם לדרישות החוק, ובכל עת יהיה ניתן לבטל את ההסכמה ו/או ההרשמה ולחדול מקבלת המידע, באמצעות מתן הודעה בכתב למייל : Libbyle@gmail.com